مواد مخدر

  • 11 October 2016, 22:04

    پولیس ۹ فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر را در اقامتگاه پناهجویان بازداشت کرد در یک عملیات گستردۀ پولیس برای تلاشی سه اقامتگاه پناهجویان، ۹ تن بازداشت شدند. این پناهجویان به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر متهم اند.