تصاویر

| 18 January 2017, 13:34

زنبور داری و تولید عسل در سال های اخیر در افغانستان رشد خوب داشته است

زنبور عسل در اکثر ولایات افغانستان مروج است

زنبورداران افغان می گویند به دلیل نداشتن امکانات کافی بعضی در فصل سرما زنبورهای شان تلف می شوند

اما مقامات در وزارت زراعت از حل مشکلات زنبورداران سخن می زنند

هنوز در افغانستان کارخانه های بزرگ تولید عسل وجود ندارد و بیشتر به شکل سنتی عسل جمع آوری می شود

در سال های اخیر برخی از کشورهای کمک کننده زنبورداری افغانستان را کمک کرده است مانند دفتر همکاری های فرانسه

| 14 January 2017, 09:36

بزکشی را برخی ها ورزش ملی و فرهنگی افغانستان عنوان می کنند.

نحوه انجام بازی به گونه است که عده‌ای سوار بر اسب برای جابجا کردن جسد یک بز یا گوساله تازه ذبح شده در یک دایره مشخص با هم به رقابت می‌پردازند

.سوار کاران باید جسد بز را نخست از زمین برداشته و با پیشی گرفتن از دیگر ورزشکاران بز را به دایره برساند

| 16 December 2016, 19:18

هنگام اعمار تعمیر های تازه نباید به محیط زیست آسیب برسد

حفظ درختان در هنگام اعمار ساختمان به زیبایی و نمای آن افزوده است

در افغانستان با موجودیت قانون حفظ محیط زیست، هنوز هم توجه جدی برای حفظ محیط زیست نشده است

| 9 December 2016, 16:42

یوگا ورزش که دختران به خاطر سلامتی روحی و جسمی آن را انتخاب کرده اند

این یکی از محدودیت مکان های ورزشی برای دختران در کابل است

جوان ماندن و حفظ زیبایی راز دیگر ورزش یوگا گفته می شود

| 1 November 2016, 23:27

شهروندان افغان در پاریس راه پیمایی نموده و مخالفت شان را با توافق دولت افغانستان با کشورهای اروپایی مبنی بر اخراج 80هزار پناهجوی افغان ابراز کردند.

صدها پناهجوی افغان در ماه اخیر در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی دست به راه پیمایی زدند/ هامبورک آلمان

شهروندان افغان در سویدن در اعتراض به اخراج پناهجویان یکی از بزرگترین راه پیمایی ها را  برگزار کردند

پناهجویان با وجود زندگی نه چندان خوب، اما تلاش دارند تا اجازه اقامت در کشورهای اروپایی را به دست آورند

پناهجویان افغان اکثرا به خاطر رسیدن به کشورهای اروپایی دشواری های زیادی را پشت سرگذاشته اند

| 6 October 2016, 00:37

 

US car explosion

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

hamid karzai

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

narcotics police

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

| 6 October 2016, 00:36

 

US car explosion

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

hamid karzai

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

narcotics police

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

| 6 October 2016, 00:36

 

US car explosion

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

hamid karzai

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

narcotics police

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

| 6 October 2016, 00:34

 

US car explosion

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

hamid karzai

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت

 

 

narcotics police

جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت جمله امتحانی بخاطر این قسمت ویبسایت