محیط زیست

 • 12 October 2016, 11:28

  شماری از جوانان در فاریاب به منظور آگاهی دهی برای حفظ محیط زیست اقدام به فعالیت های رضا کارانه نموده اند.

 • 12 October 2016, 08:22

  آلوده گی های صوتی در شهرکابل بالاتر از ظرفیت تحمل اعصاب انسان هاست و ادامه این آلوده گی خطرهای جدی عقلی و عصبی را به دنبال خواهد داشت.

 • 12 October 2016, 08:00

  با وجود که بر اساس قانون شکار پرندگان در کشور ممنوع است، اما گفته می شود که شکار پرندگان وحشی در ولایت های کشور جریان دارد.

 • 11 October 2016, 07:46

  مسوولان در اداره ملی حفاظت محیط زیست از وضعیت محیط زیستی در شهر کابل ابراز نگرانی می کنند.