محیط زیست

  • 12 October 2016, 08:22

    آلوده گی های صوتی در شهرکابل بالاتر از ظرفیت تحمل اعصاب انسان هاست و ادامه این آلوده گی خطرهای جدی عقلی و عصبی را به دنبال خواهد داشت.

  • 12 October 2016, 08:00

    با وجود که بر اساس قانون شکار پرندگان در کشور ممنوع است، اما گفته می شود که شکار پرندگان وحشی در ولایت های کشور جریان دارد.

  • 11 October 2016, 07:46

    مسوولان در اداره ملی حفاظت محیط زیست از وضعیت محیط زیستی در شهر کابل ابراز نگرانی می کنند.