زنان افغان، چالش ها و پیشرفت

| 8 March 2017, 12:05

امروز هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان نامگذاری شده است و از این روز با برنامه های مختلف یاد بود می شود

زنان افغان در سیزده سال پسین بر علاوه سیاست در عرصه های مختلف اجتماعی نیز فعال شده اند و دوشادوش مردمان کار می کنند

زنان افغان در مواردی خود نان آور خانواده های شان اند و ناگزیر اند کار کنند

اما هنوز چالش های زیادی باقی اند تا بر علاوه دولت مردم نیز با دید کمک و همکاری به زنان نگاه کنند

سیدهجران فروغ- کابل مانیتور

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>