نهم حوت، روز نیروهای امنیتی افغانستان

| 27 February 2017, 14:12

دولت افغانستان نهم حوت را روز نیروهای امنیتی افغانستان نامگذاری کرده است

از این روز این امروز در کابل و برخی از ولایت ها تجلیل گردید

رییس جمهور غنی گفت که بعد از این هر سال روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تجلیل می شود

در سال های اخیر حمایت از نیروهای امنیتی افغان در میان مردم و نهادهای مدنی افزایش یافته است

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>