جلوه های از زندگی کودکان افغان

| 24 February 2017, 22:57

یک کودک افغان در روستای نزدیک کابل در حال نوشیدن آب

دو کودک کارگر در حال صرف غذای چاشت، اما مشکلات زندگی در افکارشان موج می زند

کودکانی که باید بی خیال از غم روزگار به درس و زندگی بچه گانه شان مشغول باشند، در جاده ها مصروف اسپند کردن و پیدا کردن پول اند

یک فرشته کوچک اما خسته از سرگردانی های روزگار سر به زمین نهاده تا لحظه آرامش به دست آورد

کودکان بی جا شدگان داخلی در یکی از مکان های تجمع آواره گان داخی در شهر کابل، بی خیال از همه چیز به دوربین کمره نگاه می کنند

هجران- کابل مانیتور

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>