په افغانستان کې د کلالۍ صنعت د لمنځه تلو په حال کې

| 18 February 2017, 13:34

 

کلالیان په لومړي سر کې لوښي له خاورې جوړوي او بیايي د وچېدو په موخه لمرته ایږدي تر څو وچ شي. 

ده په افغانستان کې له کلالیو لوښو تولید او استفاده پخوانۍ لرغونتیا لري. د لوښو صنعت کاران یاسفالګران د لاس په مهارت او یوې ساده دستګاه سره ښکلي ظرفونه جوړوي

د لوښي وچیدو وروسته یو ډول واښو سره چې عشقاربوته نومیږي رنګوي او وروسته بیا دغه لوښي په خاصو داشونو کې ایږدي چې له څو ساعتونو وروسته پخیږي او ګټې اخیستنې ته چمتوکیږي. 

د لوګښو صنعت کاران یا د سفالي لوښو خرڅونکي وایي چې په وروسیتو کلونو کې د هېواد په دننه کې هم خلک د کلالیو او اوبو منګیو څخه استفاده کوي، خو هغه افغانان چې له بهرنیو هېوادونو راځي د بیرته تګ پر مهال د خپلو کورونو ښکلا او له افغانستانه د نښې په توګه کلالي لوښې وړي.  

د کابل استالف سیمه د دې امله چې د هغه زیاتره اوسیدونکي کلالي لوښې جوړوي پر کلالانو سیمه مشهوره ده، خو اوسمهال د دې سیمې ډیر کم اوسیدونکي کولالي لوښې جوړوي او نور یې دا دنده پریښې.

مهربانی وکړی خپل نظر ولیږی.

/>