صنعت کلالی در افغانستان رو به رکود است

| 17 February 2017, 17:26

کاسه های سفالی ساخت افغانستان

تولید و استفاده از ظروف کلالی یا سفالی در افغانستان تاریخ کهن دارد. صنعت گران ظروف کلالی یا سفالگران افغان با مهارت دست و یک دستگاه ساده به تولید انواع ظروف سفالی می پردازند

کلالی گر نخست شکل ظروف کلالی را از  گل تازه می سازد و بعد برای این که خشک شود آن را برای مدتی در زیر آفتاب و یا به اتاقی که درجه حرارت متوسط داشته باشد می گذارند تا خشک شود.

 پس از خشک شدن ظروف توسط گیاه مخصوصی به نام (عشقاربوته) رنگ آمیزی می‌شوند و سپس برای پخته شدن رنگ ظروف را وارد کوره های مخصوص می کنند  تا پس چند ساعت این ظروف پخته و آماده استفاده می شوند.

فروشندگان ظروف سفالی می گویند که در سال های اخیر در داخل کشور از گلدان های کلالی و کوزه های آب و  دوغ بیشتر استفاده می شود، اما برخی افغان ها که از خارج میایند در برگشت برای تزیین خانه های شان و یادگاری از افغانستان ظروف کلالی با خود می برند.

یکی از ساحات استالیف کابل به دلیل این که اکثر باشندگان آن ظروف کلالی می ساختند به منطقه کلالان مشهور است، اما در حال حاضر تنها چند تن معدود از ساکنان این منطقه هنوز هم ظروف کلالی می سازند و بقیه ترک این شغل کرده اند.

کابل مانیتور

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>