زباله‌ها و کثافات شهر کابل تهدیدی که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد (۴)

| 11 February 2017, 10:08

معروف ضیایی

بخش چهارم: مزایای اقتصادی، صحی و اجتماعی تولید برق از منبع بیوگاز

•درآمدِ سالانه بیشتر از ۳۶ میلیون دالر و یا معادل آن به افغانی و واریزشدن آن به بودجه دولت؛

•پاکی همیشگی و دوام‌دار شهر کابل از وجود کثافات، فاضلاب، فضله انسانی و زباله‌های شهری؛ 

•کاهش امراض مهلک؛ 

•ساری و کاهش مرگ‌ومیر باشنده‌گان کابل؛

•صرفه‌جوی در هزینه‌های دارو و درمان برای خانواده‌ها؛

•جلوگیری از ضایع‌شدن پول‌های که صرف درمان در خارج و یا در بدل ادویه توریدشده به کشورهای خارجی پرداخت می‌شود؛

•جلوگیری از پرداخت بیشتر از سی میلیون دالر به کشورهای خارجی در بدل برق بیشتر از ۹۶ میگاوات به صورت سالانه؛

•رفع مشکل بودجه تنظیف شهر کابل؛

•ایجاد مشاغل جدید برای شهروندان کشور به ویژه باشنده‌گان کابل؛

•جلوگیری از آلوده‌گی هوای شهر کابل و حفظ محیط‌زیست؛

•احیای هویت کابل پاک و تبدیل‌شدن کابل به حیث یک پایتخت واقعی؛

•جذب جهان‌گردان بیشتر و سهیم‌شدن در رشد اقتصادی کشور؛

•افزایش سطح رضایت شهروندان توسط دولت

هزینه:

به اساس بر آوردهای اولیه برای تولید ۸۰ میگاوات برق از منبع بیومس به سرمایه‌گذاری اولیه نزدیک به ۱۲ میلیون دالر ضرورت داریم که تمام هزینه‌ها را می‌توانیم در یک سال از سود خالص دوباره به دست بیاریم. از این جمله مبلغ نزدیک به هشت میلیون دالر هزینه تجهیزات احداث دستگاه و یا دستگاه‌های بیومس گردیده و متباقی چهار میلیون دیگر آن هزینه زمین برای ایجاد کارخانه تولید برق، نگهداری کثافات اضافی، موترهای تنظیف، هزینه نصب کارخانه و ماشین‌آلات مورد نیاز، کارگران ماهر و غیرماهر و سایر ملحقات ضروری می‌باشد.

علاوه بر آن برای راه‌اندازی کارخانه تولید برق از منبع بیوگاز یعنی فضله انسانی که منبع اساسی آن کناراب‌های سنتی و چاه‌های فاضلاب (سپتیک) می‌باشد، در حدود هشت میلیون دالر هزینه خواهد داشت.

دولت در هماهنگی با سکتور خصوصی می‌تواند با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در کشور ۳۹۷۸۰۵ میگاوات برق تولید کند که از این جمع ظرفیت بالقوه برای تولید انرژی از منابع بیومس ۴۰۸۰ میگاوات، منابع آبی ۲۳۳۱۰ میگاوات، از منبع آفتاب ۲۲۲۸۵۲ میگاوات و از منبع باد ۱۴۷۵۶۳ میگاوات می‌باشد.

دولت و سکتور خصوصی می‌توانند به با سرمایه‌گذاری در تولید انرژی از منابع بیومس اکثریت نیازمندی انرژی شهروندان کشور را تأمین کند.

از مجموع ظرفیت تولید انرژی از منابع بیومس صد میگاوات آن از منابع کثافات شهر ها، ۸۵۰ میگاوات از پارو و فضله حیوانی و ۳۱۳۰ میگاوات آن می‌تواند از پس مانده‌های زراعتی و باغی تولید شود. 

با استفاد از پارو و فضله حیوانی و پس مانده‌های زارعتی می‌توانیم به اکثر مناطق محروم و دورافتاده روستایی که غنی از منابع مذکور می‌باشند انرژی برق فراهم نموده و چرخه توسعه را در دهات کشور به حرکت در آوریم.

حتی معرفی و ترویج استفاده از بیومس برای تولید انرژی خانواده‌های روستایی به صورت انفرادی و گروهی می‌توانند در تولید انرژی از منابع محلی یعنی پارو و فضله حیوانی سهم گرفته و خانه‌های خویش را روشن نمایند.

به طور مثال با راه‌اندازی کارخانه با ظرفیت یک متر مکعب فضله حیوانی که به صورت اوسط روزانه به ۲۵ کیلوگرام فضله حیوانی نیاز دارد که توسط دو تا سه گاو به خانواده که دارای سه تا چهار عضو باشد، انرژی برق کافی فراهم نمود.

با راه‌اندازی دستگاهی با ظرفیت مصرف شش متر مکعب و یا ۱۵۰ کیلو گرام فضله حیوانی در روز که توسط ۱۲ الی ۱۸ رأس گاو تولید می‌شو،د برای خانواده که دارای جمعیتی در حدود ۱۸ تا ۲۴ نفر باشد، انرژی برق تهیه نمود. 

به اساس تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته است، حد اقل هزینه برای ایجاد کارخانه کوچک تولید انرژی از بیومس برای یک فامیل در حدود ۴۰۰ دالر امریکای در افغانستان می‌باشد.