وزلوبه، ملي او ځواکمنه لوبه

| 14 January 2017, 12:35

ځینې وزلوبه د افغانستان ملي او فرهنګي لوبه بولي

لوبه داسې کیږي، چې یوشمېر اسونو سپاره، د یوې تازه حلالې شوې ووزې یا خوسکي جسد په ځانګړې دایره کې د ځای پر ځای کولو لپاره سیالي کوي.

پر اسونو سپاره باید لومړی د ووزې جسد له ځمکې پورته او له نورو لوبغاړو وړاندې یې دایرې ته ورسوي

مهربانی وکړی خپل نظر ولیږی.

/>