غوره انځورونه، له ژوند چاپیریال سره مینه

| 16 December 2016, 23:38

 

د نویو ودانیو جوړولو پرمهال باید د ژوند چاپیریال زیانمن نه شي