تصاویر برتر؛ دوستی با محیط زیست

| 16 December 2016, 19:18

هنگام اعمار تعمیر های تازه نباید به محیط زیست آسیب برسد

حفظ درختان در هنگام اعمار ساختمان به زیبایی و نمای آن افزوده است

در افغانستان با موجودیت قانون حفظ محیط زیست، هنوز هم توجه جدی برای حفظ محیط زیست نشده است

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>