یوگا و رسیدن به آرامش فکری

| 9 December 2016, 16:42

یوگا ورزش که دختران به خاطر سلامتی روحی و جسمی آن را انتخاب کرده اند

این یکی از محدودیت مکان های ورزشی برای دختران در کابل است

جوان ماندن و حفظ زیبایی راز دیگر ورزش یوگا گفته می شود