راه پیمایی و خشم پناهجویان افغان در اروپا

| 1 November 2016, 23:27

شهروندان افغان در پاریس راه پیمایی نموده و مخالفت شان را با توافق دولت افغانستان با کشورهای اروپایی مبنی بر اخراج 80هزار پناهجوی افغان ابراز کردند.

صدها پناهجوی افغان در ماه اخیر در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی دست به راه پیمایی زدند/ هامبورک آلمان

شهروندان افغان در سویدن در اعتراض به اخراج پناهجویان یکی از بزرگترین راه پیمایی ها را  برگزار کردند

پناهجویان با وجود زندگی نه چندان خوب، اما تلاش دارند تا اجازه اقامت در کشورهای اروپایی را به دست آورند

پناهجویان افغان اکثرا به خاطر رسیدن به کشورهای اروپایی دشواری های زیادی را پشت سرگذاشته اند