پلان پنج ساله کاهش وجلوگیری از آلوده‌گی هوا، معرفی شد

| 1 August 2019, 15:39

اداره ملی حفاظت محیط زیست، امروز پلان پنج ساله برای کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوا را معرفی کرد.

شاه زمان میوندی، رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری در کابل گفت: "کاهش وجلوگیری از آلوده‌گی هوا وعوامل مخرب محیط زیست، جلوگیری از انتشار وازدیاد عناصر تغییردهنده خواص فزیکی و کیمیاوی هوای آزاد، جلوگیری از اثرات سوء هوای آلوده به صحت انسان و سلامت محیط زیست و بهبود وضع محیط زیست؛ اهداف پلان پنج ساله کاهش وجلوگیری از آلوده‌گی هوا را تشکیل می‌دهد.

او گفت که پلان کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوا در سه بخش عمده از جمله بهبود وضعیت شهری، انرژی برق و مواد سوخت و مسایل محیط زیستی را در بر می‌گیرد.

به گفته‌ی میوندی بهبود وضعیت ساحات غیر پلانی در شهرها، بهبود وضعیت جاده ها در شهرها، محدود ساختن استفاده از زغال سنگ در سیستم تسخین، کنترول کیفیت مواد سوخت پترول، دیزل وگاز مایع در بنادر، تقویت وحمایت اداره ملی حفاظت محیط زیست وکاهش انتشار دود منابع آلوده کننده را از موارد عمده این پلان میتوان یاد کرد.

طرح پلان پنج ساله کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوا را اداره محیط زیست به هم‌کاری اعضای کمیسیون عالی جلوگیری از آلوده‌گی هوا تهیه کرده است.

این در حالی آماده شده است که محیط زیست در کشور به خصوص شهرهای بزرگ به دلیل عدم پلان و ازدیاد نفوس در حالی بدتر شدن است، به خصوص در فصل زمستان.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>