بازداشت ۳۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در یک هفته

| 26 February 2019, 12:16

پولیس مبارزه با مواد مخدر ۳۵ تن را در جریان هفته گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکِرات و مواد مخدر گفته است که مظنونان و پرونده‌های شان به این مرکز رسیده است.

اما روشن نیست که از نزد این افراد چه مقدار و چه نوع مواد مخدر به دست آمده است.

همچنان، دادگاه‌های ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر، نُه تن را در پیوند به هفت قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر در جلسه‌های علنی محاکمه کرده است.

جرم این افراد قاچاق نُه کیلوگرام هیرویین، بیش از هفت کیلوگرام شیشه و ۲۱ کیلوگرام مورفین بوده است.

دو هفته پیش نیز دادگاه ابتدایی و استیناف مبارزه با مواد مخدر، ۲۷ تن را در پیوند به ۱۴ قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر، به یک‌ونیم تا ۱۸ سال زندان محکوم کرده بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>