دادگاه ۲۷ تن را به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم کرد

| 19 February 2019, 12:10

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید که در یک هفته‌ی گذشته، ۲۷ تن در جلسه‌های علنی دادگاه‌های ابتدایی و استیناف این مرکز به زندان محکوم شدند.

به نقل از خبرنامه‌ای این مرکز، این افراد که به یک‌ونیم تا ۱۸ سال بند محکوم گردیدند، در ۱۴ قضیه جرایم قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی دست داشته اند.

پولیس مبارزه با مواد مخدر از نزد این افراد بیش از یک کیلوگرام هیرویین، بیش از ۶۱ کیلوگرام مورفین، بیش از ۵۴۷ کیلوگرام تریاک، ۴۱۵ کیلوگرام چرس ، ۴۱۴ گرام شیشه، بیش از ۷۸ کیلوگرام مواد کیمیاوی، ۱۲۴ لیتر مشروبات الکولی و یک هزار دالر امریکایی نیز به دست آورده است.

همچنان، پولیس مبارزه با مواد مخدر، در جریان یک هفته گذشته سه تن را از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی زمانی بازداشت کرد که هیرویین را در شکم و بکس‌های سفری شان جاسازی کرده و می‌خواستند آن را به هند قاچاق کنند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، روشن نساخته است که از نزد این افراد چه مقدار هیرویین به دست آمده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>