کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند

| 12 February 2019, 18:01

رییس جمهور غنی، تعدیلات اخیر در قانون انتخابات را پس از تصویب کابینه، امروز سه شنبه توشیح کرد که بر این اساس، همه‌ی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، از وظایف شان سبکدوش شدند.

در پی این موضوع، رییس جمهور غنی با صدور فرمانی رییسان دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی را به ‌طور مؤقت سرپرست این کمیسیون‌ها تعیین کرده است.

در فرمان از احزاب رسمی و نهادهای ناظر انتخاباتی خواسته شده است که نماینده‌گان واجد شرایط شان را بر اساس ماده دوازدهم قانون جدید انتخابات در جریان هفته‌ی آینده معرفی کنند.

ماده دوازدهم قانون جدید انتخابات، کسانی را واجد شرایط کرسی‌های کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی دانسته است که شهروند افغان باشند، دوره‌ی کارشناسی را تمام کرده و پنج سال تجربه‌ی مدیریتی داشته باشند.

هر حزب حق دارد که یک نفر را با این شرایط معرفی کند و شش نهاد ناظر انتخاباتی نیز در مجموع ۱۵ نماینده سهمیه دارند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>