عبدالله: طالبان برای کسب امتیاز گام برداشته اند؛ نه تأمین صلح واقعی

| 11 February 2019, 16:31

رییس اجرایی کشور، می‌گوید که لجاجت طالبان مانع اصلی صلح است و این گروه هنوز نیت واقعی شان را در راستای تأمین صلح ثابت نکرده اند.

عبدالله عبدالله که در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد گفت که گروه‌های متخاصم در برابر دولت، همه دشمن اند؛ اما زمانی به دوست تبدیل خواهند شد که به «جنگ و جنایت» در برابر مردم نقطۀ پایان بگذارند و ارتباط شان را با گروه‌های دهشت‌افگن قطع کنند.

رییس اجرایی با اشاره به تلاش‌های طالبان در روند صلح، افزود: «قدم‌هایی را برای تبلیغات، برای کسب امتیاز تا به حال برداشته اند؛ اما نیت خود را برای واردشدن به مذاکره‌ی واقعی تا به حال ثابت نساخته اند».

به باور آقای عبدالله، صلح قربانی می‌خواهد، برای تأمین صلح باید گذشت و سازش صورت گیرد؛ اما نباید آرمان مردم افغانستان قربانی شوند.

او گفت که تلاش‌ها برای تأمین صلح مورد استقبال حکومت است؛ اما باید جایگاه قربانی مردم، دستاوردها و ارزش‌ها در این روند پاسداری شود.

رییس اجرایی افزود: «لازمه‌ی هر حرکت برای صلح وحدت داخلی ما است، اگر در داخل متفرق باشیم، بعد این (صلح) مؤثر نیست».

آقای عبدالله، همچنان بر ایجاد هماهنگی بهتر منطقه‌یی و همکاری متقابل با جامعه‌ی جهانی با توجه به تهدیدهای مشترک، بر روند گفتگوهای صلح تأکید کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>