دادگاه ۲۱ قاچاقبر را محکوم کرد

| 8 January 2019, 12:58

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر کشور می‌گوید که هفته‌ی گذشته، ۲۱ تن در پیوند به ۱۵ قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر دادگاهی شدند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این مرکز، متهمان در جلسه‌های علنی از یک‌ونیم تا پنج سال محکوم گردیدند.

جرم این افراد در دادگاه ابتدایی و استیناف، قاچاق مسکرات و مواد مخدر ثابت شده است. 

بر بنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، از نزد این افراد بیش از ۲۵۶ کیلوگرام هیرویین، اضافه از ۳۱ کیلوگرام مورفین، ۱۰۹ کیلوگرام چرس و بیش از یک کیلوگرام شیشه به دست آمده است.

پولیس مبارزه با مواد مخدر این افراد از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بود. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>