چین بیش از سه‌هزار تُن برنج و ۸۱۶ تُن آرد به افغانستان کمک می‌کند

| 7 August 2018, 17:46

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث کشور و سفارت چین تفاهم‌نامه‌ای کمک غذایی را روز سه شنبه در کابل امضا کردند.

نجیب‌آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت که این بسته کمک غذایی چین شامل سه‌هزار و ۱۲ تن برنج و ۸۱۶ تن آرد است که به نیازمندان ولایت‌های آسیب‌دیده از خشک‌سالی توزیع خواهد شد.

آقای فهیم با اشاره به خشک‌سالی در ۲۰ ولایت کشور گفت که یک میلیون و ۴۰۰هزار تن در این ولایت‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند و تا پایان امسال، آمار نیازمندان به سه میلیون تن خواهد رسید.

به گفته‌ی وی، با توجه به ازبین‌رفتن چراگاه‌ها و کاهش ۵۰درصدی محصولات زراعتی، عمق خشک‌سالی بیشتر است؛ در حالی که نسبت به نیازمندی‌ها، منابع اندک در اختیار حکومت است.

او گفت: "آمادگی و توانایی که ما داریم متناسب با نیاز نیست به همین خاطر فراخوان کمک دادیم به کشورهای همسایه و دوست و جامعه بین‌المللی که امروز شاهد استیم که جمهوری خلق چین به بخشی از این نیازها پاسخ مثبت داد".

لیو جین سونگ، سفیر  چین در افغانستان گفت که کشورش افزون‌بر بسته کمک غذایی به آسیب‌دیده‌گان خشک‌سالی در افغانستان، قرار است که به زودی بسته‌ای کمک‌های غیرخوراکی را نیز فراهم کند.

بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، اکنون ۸۰ هزار متریک تن مواد غذایی برای کمک به آسیب‌دیده‌گان خشکسالی فراهم شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>