تأکید بر سرمایه‌گذاریِ بیشتر در بخش صحت

| 4 August 2018, 16:57

سازمان جهانی صحت، با اشاره بر چالش‌های بزرگ فراراه خدمات بهداشتی در کشور، بر سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کرد.

داکتر ریک پیپرکورن، نماینده‌ی این سازمان در افغانستان، روز شنبه در هشتمین نشست سالانه‌ی عملی "صحت بهتر برای هر شخص" گفت که افزایش سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی – عروقی و سایر امراض ساری بیان‌گر، چالش‌های بزرگ فراراه سکتور صحی افغانستان است.

او گفت: "لازم است که دولت، همکاران جهانی و تمويل‌کنندگان، میزان سرمايه‌گذارى‌های شان را در بخش صحت افزایش دهند".

داکتر پیپرکورن، بر فراهم‌شدن خدمات صحی برای هر فرد در هر گوشه‌ی افغانستان تأکید کرد.

داکتر احمدجان نعيم، معین وزارت صحت عامه نيز تأیید کرد که خدمات صحى در بخش‌های مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو است و بیماری‌های سرطانی، قلبی – عروقی و شکر رو به افزایش است.

اما تأکید کرد که این وزارت کار روی راهکار و کارشیوه‌ی سکتور عامه و خصوصی را آغاز کرده است که بر اساس آن بیمارستان‌های مشترک دولتی و خصوصی ایجاد خواهد شد.

او به عنوان مثال، از سرمایه‌گذاری عرب‌ها در بیمارستان وزیر محمداکبر خان اشاره کرد که به گونه‌ی مشترک، خدمات صحی باکیفیت عرضه می‌شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>