هژده‌تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر مجازات شدند

| 17 July 2018, 15:22

دادگاه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در دادگاه علنی 18 تن را به یک ماه تا 10 سال زندان محکوم کرد.

بربنیاد یک اعلامیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه در یک خبرنامه‌ی که امروز نشر کرده گفته است این افراد در جریان یک هفته اخیر و در پیوند به 13 پرونده مجازات شده اند.

در خبرنامه گفته شده که این افراد توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات و موادمخدر به ارتباط قاچاق بیش از۲۶ کیلوگرام مواد مخدر نوع هیرویین، بیش از۱۱کیلوگرام مورفین، بیش از۷۹کیلوگرام تریاک، ۸۷۳ کیلوگرام چرس، ۳۱۱۰ کیلوگرام بنگ دانه و۳۵۶۱ گرام تابلیت مت امفتامین ازنقاط مختلف کشوربازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضایی با پروندههای نسبتی شان به این مرکز ارسال شده بودند.

بازداشت مظنونین

هم‌چنان در خبرنامه این مرکز آمده است که در جریان همین هفته اخیر، پولیس مبارزه با مسکرات و موادمخدر و سایر ارگان‌های کشفی و امنیتی کشور، در ارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۳۱ مظنون را که در میان شان دو خانم و یک شهروند ایرانی نیز است، بازداشت کرده است.

 در خبرنامه آمده است که این افراد در پیوند به ۲۲پرونده بازداشت شده و به منظور تعقیب به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر معرفی شده اند.

در میان افراد بازداشت شده ۷ تن شان قصد داشتند هیروئین را با استفاده از شیوه‌های جاسازی در بطن و بکس‌های سفری‌شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شهردهلی کشورهندوستان  انتقال دهند که از سوی پولیس و دادستان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر شناسایی و بازداشت شدند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>