افغانستان حوادث جدی طبیعی را امسال تجربه کرد

| 4 July 2018, 13:27

نجیب‌آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، در کنفرانس وزیران کشورهای آسیایی پیرامون خطرهای حوادث که در منگولیا برگزار شده است، گفت که افغانستان در سال روان حوادث جدی طبیعی را پشت سر گذاشته است.

آقای فهیم، با استناد به گزارش ۲۰۱۷ آسیا پسفیک حوادث، گفت که افغانستان به دلیل کمبود ظرفیت، ناتوانی در سازگاری، آسیب‌پذیری و حادثه‌خیزبودن، در ردیف ۱۵ کشور آسیب‌پذیر در منطقه و جهان جا گرفته است.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، در بخشی از سخنانش گفت: "در سال جاری ما در کنار حوادث معمولی مانند برف کوچ، لغزش زمین و زمین لرزه، سیل و خشکسالی را که دو پدیده ظاهراً متضاد شمرده می‌شوند، هم‌زمان تجربه کردیم". 

به گفته‌ی وی، باران‌های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ها در اوج خشکسالی، بیانگر پیچیده‌گی حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی است. 

آقای فهیم، افزود: "اثرات تغییرات اقلیمی درکشور ما در اشکال مختلف تغییر الگوی بارنده‌گی از برف به باران، کاهش طول زمان بارنده‌گی و  افزایش شدت آن، تغییر فصل بارنده‌گی با افزایش درجه حرارت، تبخیر بیشتر و کاهش رطوبت خاک و بیابان‌زایی بیشتر خود را نشان داده است".

این در حالی است که افغانستان در سال روان، با خشکسالی جدی مواجه است. بر بنیاد گزارش‌های رسمی، ۲۰ ولایت از این خشکسالی‌ها متأثر شده اند. 

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی گفت که در حال حاضر، چراگاه‌ها و کشت للمی و آبی گندم در افغانستان، ۵۰ درصد کاهش یافته است.

او با نگرانی افزود: "هم اکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر در کشور ما با ناامنی شدید غذایی مواجه استند و ادامه حیات شان وابسته به کمک‌های اضطراریِ است که توسط دولت افغانستان و موسسات امدادرسان بین‌المللی فراهم می‌شود و سه میلیون انسان دیگر نیز تا پایان سال به این گونه کمک‌ها نیازمند خواهند شد".

خشکسالی‌ها، در کنار تهدید انسان‌ها، دام‌ها را نیز با تهدید مواجه کرده است. بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، حدود پنج میلیون مواشی به دلیل کمبود علوفه، با خطر نابودی روبرو استند.

به گفتۀ آقای فهیم، خشکسالی‌ها سبب مهاجرت‌های ناخواسته‌ی گروهی از روستاها به شهرها نیز شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>