دادگاه ۲۱ تن را به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم کرد

| 12 June 2018, 13:45

دادگاه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در جریان یک هفته گذشته ۲۱ تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر و مسکرات به یک ماه تا ۵ سال زندان محکوم کرد.

بربنیاد یک خبرنامه‌ی این مرکز، این افراد توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در پیوند به قاچاق بیش از۱۳ کیلوگرام هیرویین، بیش از۱۲کیلوگرام تریاک، بیش از ۲۰۹ کیلوگرام چرس و ۵۵ لیترتیزاب پیش ساخت هیرویین بازداشت شده بودند.

 در خبرنامه آمده است که دادگاه این افراد به گونه‌ی علنی برگزار شده بود.

 هم‌چنان در خبرنامه گفته شده که جریان یک هفته اخیر  پولیس مبارزه با مسکرات و مواد مخدر و سایر ارگان‌های کشفی و امنیتی کشور، در ارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر۲۸ مظنون را در پیوند به ۲۱ قضیه بازداشت کرده است.

 در خبرنامه گفته شده که پولیس این مظنونان را پروندههای نسبتی‌شان به منظور تعقیب عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر معرفی کرده است.

 در یک مورد پنج تن از بازداشت شده‌گان هیروئین را بطن شان جاسازی کرده و قصد انتقال آن به هندوستان را داشتند که از سوی پولیس میدان هوایی کابل بازداشت شده اند.

 در ماه‌های اخیر این چندمین مورد است که پولیس در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل افرادی را بازداشت کرده اند که مواد مخدر را در بطن‌شان جابه جا کرده و قصد قاچاق آن را داشته اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>