تلاش برای رسیده‌گی به پناهجویان برگشته از اروپا

| 10 June 2018, 13:02

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، می‌گوید که این وزارت روز یکشنبه، تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه‌ی افغانستان سنترفور اکسلنس (ACE) امضا کرد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، بر اساس این تفاهم‌نامه، خدمات عاجل برای پناهجویانی که از کشورهای اروپایی برمی‌گردند، عرضه می‌گردد و در بخش ادغام مجدد آنان نیز همکاری صورت می‌گیرد.

وزارت امور مهاجرین می‌گوید: "ارایه خدمات عاجل شامل تهیه مسکن کوتاه مدت در کابل، وصل‌نمودن برگشت‌کنندگان با خانواده‌های شان، ارایه خدمات صحی و مواصلاتی و ارایه خدمات ادغام مجدد شامل ایجاد اشتغال، تهیه سرپناه مؤقت در ولایات، آموزش‌های حرفوی و کسب تحصیلات دوامدار مواردی لستند که مؤسسه‌ی یادشده در تطبیق آن با وزارت امور مهاجرین تفاهم کرده است".

این تفاهم‌نامه در سه سال آینده، چهارهزار پناهجو را که از کشورهای اروپا برگشته اند، تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنان، این وزارت تفاهم‌نامه‌ای را روز یکشنبه با موسسه‌ی داکار نیز امضا کرد.

وزارت امور مهاجرین می‌گوید که این مؤسسه در بخش‌های آب آشامیدنی، آگاهی‌دهی بهداشتی و زیست‌محیطی، مدیریت طبیعی، آموزش و فراهم سازی تجارت کوچک و توانمندسازی زنان همکاری خواهد کرد.

همچنان همکاری در بخش رسیده‌گی به حالات اضطراری بیجاشده‌گان و عودت‌کننده‌گان نیز در این تفاهم‌نامه جا داده شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>