محکومیت 16 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر

| 15 May 2018, 19:13

 دادگاه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در یک هفته اخیر، 16 تن را در پیوند به 13 پرونده قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم کرده است.

بربنیاد یک خبرنامه‌ی این مرکز که امروز به کابل مانیتور رسیده، این افراد در دادگاه علنی از یک سال و یک‌ماه تا 15 سال زنده محکوم شده اند.

در خبرنامه آمده است که سه تن از افراد محکوم شده، قصد قاچاق هیرویین و تریاک را به کشور هندوستان داشته اند، اما در مورد سایر محکومان جزییات ارایه نکرده است.

هم‌چنان در خبرنامه گفته شده که در جریان یک هفته اخیر پولیس مبارزه با مسکرات و مواد مخدر و دیگر نهادهای کشفی و امنیتی کشور، ۲۰ مظنون به شمول ۲خانم را درپیوند به ۱۵ قضیه مواد مخدر بازداشت کرده و برای رسیده‌گی به پرونده‌های شان به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است.

در یک مورد 7 تن از بازداشت شده‌گان قصد داشتند که هیرویین را با بلعیدن و جاسازیز در بکس‌های سفری، از طریق میدان هوایی بین المللی کابل به هندوستان انتقال دهند.

در خبرنامه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر آمده است که نزد بازداشت شده‌گان بیش از۴ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۱۱۴ کیلوگرام تریاک ، بیش از۱۵۷ کیلوگرام چرس، ۸۱۱ گرام مواد کیمیاوی جامد، ۴۲ گرام شیشه، مبلغ ۳۰۹۰۰ افغانی، ۱۱۰۰ دالر امریکایی۶۰۰۰ کلدارهندی ،۷۰۰۰ کلدار پاکستانی ،۱۳۱۰۰۰تومان ایرانی، ۱۸ سیت تیلیفون همراه و۶ عراده واسطه نقلیه مختلف النوع کشف و ضبط شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>