دو تن با ۳۱ کیلوگرام تریاک بازداشت شد

| 14 April 2018, 13:21

قطعه خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر دو تن را با ۳۱ کیلوگرام تریاک از سرکوتل خیرخانه شهر کابل بازداشت کرد.

بربنیاد معلومات دفتر مطبوعاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این افراد مواد مخدر را در یک موتر نوع ۳۰۳ به شکل ماهرانه جاسازی کرده بودند.

بربنیاد خبرنامه‌ی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، پولیس مبارزه با مواد مخدر در یک اقدام دیگر در دروازه چوک ارغندی شهر کابل دو تن را که دو کیلوگرام چرس را به شکل ماهرانه در کوری بوت های‌شان جاسازی کرده بودند بازداشت کردند.

در خبرنامه آمده است که این افراد قصد قاچاق موادمخدر به ایران را داشتند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>