بلخی: رسیدگی به مهاجرت در عمق سیاست‌گذاری حکومت قرار دارد

| 10 April 2018, 16:45

در حالی‌که پناهجویان افغان در بیرون از کشور از بی‌توجهی حکومت به وضعیت پناهجویان انتقاد دارند، اما سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین وعودت‌کننده‌گان کشور می‌گوید رسیده‌گی به وضعیت مهاجرین در عمق سیاست‌گذاری حکومت قرار دارد.

او که امروز در یک نشست علمی تحت نام مهاجرت؛ فرهنگ، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری که از سوی مرکز معلومات افغانستان و دانشگاه سیتی لندن در دانشگاه کابل برگزار شده بود با اشاره به ایجاد ساختار و پالیسی‌ها در عرصه مدیریت مهاجرین گفت که حکومت افغانستان موضوع رسیدگی به مهاجرین را از حاشیه به عمق سیاست‌گذاری‌هایش کشانیده و موضوع مهاجرت یکی از محوری ترین موضوعات مورد بحث حکومت است.

بلخی گفت مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌ها در بخش مهاجرت در کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست مقام ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و کمیته فرعی شورای وزیران به ریاست رییس اجراییه کشور به عملی سازی این سیاست گذاری‌ها می‌پردازد.

وزیر مهاجرین بار دیگر مهاجرت را به عنوان یک فرصت یاد نموده و گفت که حکومت افغانستان و وزارت مهاجرین در سمت سیاست‌گذاری استفاده از فرصت‌های مهاجرت قرار دارد و در پی آن است که موضوع مهاجرت را به عنوا یک فرصت نه به عنوان یک تهدید معرفی کند.

 شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین کتله مهاجران را در دنیا تشکیل می‌دهند و در سال‌های اخیر اخراج مهاجران از ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی سبب نارضایتی این شهروندان شده و حکومت افغانستان را به بی‌توجهی به وضعیت پناهجویان متهم می‌کنند.

در ماه‌های گذشته به دلیل اخراج اجباری پناهجویان افغان از اروپا، شهروندان پناهجوی کشور در اروپا دست به تظاهرات زده و خواهان توقف اخراج اجباری پناهجویان شده بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>