تلاش‌ها برای اسکان مهاجرین و بیجاشده‌گان داخلی

| 27 March 2018, 15:27

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان گفته است که کمیته‌ی اجرایی عودت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان، مسوولیت تطبیق کارشیوه‌ی جدید توزیع زمین را به عهده گرفته است.

سید حسین عالی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان روز سه شنبه در دیدار با توبی لنزر، معاون فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، روی مدیریت و رسیده‌گی به وضعیت عودت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان، همچنان چگونه‌گی تطبیق کارشیوه‌ی توزیع زمین گفتگو کرده است.

به نقل از خبرنامه‌ای وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، آقای بلخی گفته است: "کمیته اجرایی عودت کننده‌گان و بیجاشده‌گان (دیرک) میکانیزم چگونه‌گی تطبیق طرزالعمل توزیع زمین را تهیه می‌نماید و در بخش ایجاد بانک زمین، بانک مستحقین و تشخیص مستحقین برای توزیع زمین با کنسرسیوم ایجاد شده کار می‌کند".

به گفته‌ی وی، این وزارت در جریان سال گذشته، بیش از سه‌هزار نمره زمین را برای برگشت‌کننده‌گان در سراسر افغانستان توزیع کرده است.

آقای بلخی، گفته است که سرک شهرک مهاجرین یکاولنگ، سرک شهرک مهاجرین باریک آب پروان، تهیه برق آفتابی برای ۶۰۰ خانواده برگشت‌کننده در ولایت پکتیا نیز سال گذشته به تکمیل گردیده است.

در حال حاضر، کار سرک شهرک مهاجرین ولایت غزنی، شبکه آبرسانی در شهرک مهاجرین ولایت لوگر و توزیع برق آفتابی به ۹۰۰ خانواده در ولایت غور جریان دارد که به گفته‌ی آقای بلخ، به زودی تکمیل خواهند شد.

توبی لنزر، معاون فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، در بخش تطبیق کارشیوه‌ی جدید توزیع زمین اعلام همکاری کرده است.

همچنان او گفته که بخش هماهنگی کمک‌های سازمان ملل مؤظف ساخته است که از هم اکنون برای توزیع کمک‌های زمستانی برای سال پیشِ‌رو به عودت‌کننده‌گان و بیجاشده‌گان آماده‌گی بگیرند.

از سوی دیگر، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر بیش از صدهزار بیجاشده و عودت‌کننده در زیر خیمه در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>