بازرسان فساد به اتهام رشوت بازداشت شدند

| 1 February 2018, 16:35

اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی کشور تأیید کرد که سه تن از هیأت تفتیش (بازرسان) این اداره به اتهام گرفتن رشوت در هرات بازداشت شدند.

پس از اعلام موجودیت فساد در شهرداری هرات، این اداره هیأتی را برای بازرسی ادعاهای فساد در آن شهرداری، به هرات فرستاد؛ اما روز گذشته امنیت ملی، رییس و دو عضو این هیأت خود به اتهام گرفتن رشوت بازداشت کرد.

اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی کشور در خبرنامه‌ای می‌گوید: "امنیت ملی، بعد از ظهر چهارشنبه مورخ ١١ دلو ١٣٩٦، هیأت تفتیش اداره مستقل ارگان‌های محلی را كه برای تفتیش از شهرداری هرات به این ولایت رفته بودند، به صورت بالفعل، در حال اخذ رشوت معادل ۱۳هزار دالر دستگیر نمود كه تحقیقات جدی برای دستگیری سایر افراد مفسد و دخیل در این قضیه جریان دارد".

اطلاعات، اسناد و شواهد این قضیه‌ی فساد را کارمندان و رهبری شهرداری هرات در اختیار اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی قرار داده است.

عبدالمتین بیگ، رییس این اداره می‌گوید: "مفسدین برای اخذ رشوت از مردم و كارمندان، گونه‌ای برخورد می‌كنند كه گویا مقامات این اداره در امر فساد شریك اند تا باعث ترس و مانع شكایت مردم به مقامات اداره شوند؛ اما ما اعلام می‌كنیم كه كارمندانی كه در دستگیری مفسدین، نقش دارند، تشویق می‌شوند و مفسدین بدون شك به جزای اعمالشان خواهند رسید".

آقای بیگ، از شهروندان کشور می‌خواهد که در نهادینه‌ساختن مبارزه در برابر فساد با این اداره همکاری کنند.

شهرداری هرات، شاهد بازداشت چندین کارمند این اداره به اتهام فساد بوده است. یک ماه پیش نیز ۳۴ تن از کارمندان این اداره به فساد اداری متهم شدند که از میان ۱۵ تن آنان بازداشت و بقیه فرار کردند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>