مجلس نماینده‌گان طرح بودجه سال مالی ۹۷ را تصویب کرد

| 17 January 2018, 15:52

سند بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی روز چهارشنبه در جلسه‌ی عمومی مجلس نماینده‌گان پس از بحث کوتاه و اندک، تصویب گردید.

در جلسه‌ی امروز مجلس ۱۵۲ تن از نماینده‌گان مردم حضور داشتند که به جز از سی تن شان، متباقی برای تصویب سند بودجه کارت سبز دادند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: "به استثنای ۳۰ کارت سرخ به اکثریت آرا فیصله شد".

مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی اضافه از ۳۷۷ میلیارد افغانی است که از این مبلغ، ۲۶۶.۱۳۳ میلیارد آن بودجه عادی و نزدیک به ۱۱۱ میلیارد دیگر بودجه توسعه‌یی می‌باشد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی کشور در پاسخ به این اقدام وکلا گفته است: "از وکلای محترم ملت اظهار سپاس و امتنان می‌نمایم که با درنظرداشت منافع ملی کشور سند بودجه‌ی ملی را با اکثریت آرا تصویب نمودند".

به گفته‌ی وزیر مالیه، سند بودجه سال مالی ۱۳۹۷ با توجه به واقعیت‌های جامعه، امکانات موجود، تطبیق پروژه‌های ملی، ساختار اداره‌ها، تطبیق چارچوب معتبر مصارف و معیارهای جهانی ترتیب گردیده است.

او از تمام واحد‌های بودجوی خواسته است که با درنظرداشت امکانات، مؤثریت، اولویت‌های توسعه‌یی حکومت و منافع ملی، بودجه سال روان مالی را مصرف کنند. 

سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی پیش از در بیست‌ودوم ماه قوس در مجلس رد شد. وکلا دلیل رد سند بودجه را نامتوازن‌بودن بودجه ولایت‌ها، تخصیص بودجه به واحدهای تازه تأسیس - که هنوز در مجلس تصویب نشده اند - و ایجاد پُست‌های غیرضروری در برخی اداره‌ها خوانده بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>