سه تن که قصد قاچاق موادمخدر به دبی و هند را داشتند بازداشت شدند

| 13 December 2017, 14:45

پولیس مبارزه با مواد مخدر در جریان هفت روز اخیر 11 تن را در پیوند به 9 رویداد قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.

بر بنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مخدر، بازداشت شده‌گان برای تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر با پرونده‌های‌شان فرستاده شده اند.

در خبرنامه این مرکز آمده است که در میان بازداشت شده‌گان سه تن که یکی آن قصد انتقال ۳۵۰گرام چرس به شهردبی و دو تن دیگر آن ۴۰۰ و۳۷۷ ګرام هیرویین را به طور جداگانه ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشورهندوستان را داشتند، شامل اند.

از نزد بازداشت شده‌گان بیش از 16 کیلوگرام هیرویین، بیش از 13 کیلوگرام تریاک، بیش از۶۳۲کیلوگرام چرس،۴۵۰ دالر امریکایی،۳۸۳ لیترمشروبات الکولی،۱۰سیت تیلفون همراه و۴عراده وسایط نقلیه به دست آمده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>