صدها خانواده‌ی بیجاشده و برگشت‌کننده کمک‌های زمستانی دریافت کردند

| 2 December 2017, 18:46

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌گوید که در جریان چهار روز گذشته، صدها خانواده‌ی بیجاشده و برگشت‌کننده در ولایت‌های پنجشیر، لغمان، پکتیکا و کاپیسا، کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی زمستانی را دریافت کردند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، بیشترین کمک‌ها در ولایت‌های پکتیکا و کاپیسا توزیع شده است.

در ولایت پکتیکا به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، برای ۷۱۱ خانواده کمک‌های غیرنقدی توزیع شده است. 

هر خانواده، سه تخته کمپل، یک ترپال، یک خیمه و یک پتو دریافت کرده اند. به گقته‌ی مقام‌های وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان قرار است که روزهای آینده ۵۰۰ خانواده‌ی دیگر نیز این کمک‌ها را دریافت کنند.

این خانواده‌ها در نتیجه‌ی نبردهای مسلحانه در وزیرستان شمالی بیجا شده و به ولسوالی برمل پکتیکا آمده اند.

در ولایت کاپیسا، ۴۹۲ خانواده‌ای که از ولایت‌های بغلان، لغمان، کنر و ولسوالی‌های الاسای، تگاب و نجراب بیجا شده اند و همچنان برخی برگشت‌کنندگان از کمک‌های نقدی و غیرنقدی مستفید شده اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در خبرنامه‌ای می‌گوید، برای هر فامیل ۲۰۰ دالر امریکایی، چهار تخته کمپل و یک بسته لباس طفلانه به کمک دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین توزیع گردیده است.

همچنان، ۲۰۴ خانواده‌ی بیجاشده‌ از ولایت‌های نورستان، بغلان، لغمان، بدخشان، تخار و کندز که اکنون در پنجشیر به سر می‌برند، تحت برنامه‌ی کمک‌رسانی آمریت امور مهاجرین پنجشیر به موسسه قرار گرفته اند.

برای هر فامیل ۲۰۰ دالر ، چهار تخته کمپل و یک بسته لباس زمستانی توزیع گردیده است.

در شرق کشور، ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان لغمان با کمک برنامه‌ی خوراکی جهان(WFP)  به ۱۵۰ فامیل عودت‌کننده کمک‌های نقدی را در ولسوالی‌های دولت‌شاه، الینگار، الیشنگ و قرغه‌یی توزیع کرده است.

برای هر خانواده شش‌هزار افغانی توزیع شده است.

برنامه‌ی توزیع کمک‌های زمستانی به بیجاشده‌گان و برگشت‌کننده‌گان هفته‌ی گذشته آغاز شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>