غنی: به هیچ‌ فردی اجازه نمی‌دهم مسایل تفرقه‌افگنانه را انجام دهد

| 23 November 2017, 20:18

رییس جمهور غنی، در نشست سرقوماندانی اعلی قوای مسلح که امروز برگزار شد، در مورد مکتوب تبعیض‌آمیز وزارت داخله گفته است که باید موضوع از سوی دادستانی کل بررسی شود.

بربنیاد یک اعلامیه‌ی ارگ، رییس جمهور گفته است: " من منحیث رییس جمهور افغانستان به هیچ فرد و نهادی اجازه نمی‌دهم تا مسایل تفرقه‌افگنانه را انجام دهد و در برابر چنین افراد و نهادها در مطابقت با قوانین نافذه‌ی کشور، برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت ."

در اعلامیه‌ی ارگ آمده است که در این نشست به وزارت داخله هدایت داده شد تا در یک نشست خبری، حقایق و اقدامات انجام شده در این مورد را به اطلاع مردم برساند.

در این نشست به دادستانی کل نیز وظیفه سپرده شده تا تحقیقات همه جانبه را در پیوند به نشر مکتوب متذکره انجام داده و وزارت امور داخله با دادستانی کل در این رابطه همکاری کند.

افشای یک مکتوب وزارت داخله عنوانی فرمان‌دهی لوای نمبر یک به اساس حکم رییس جمهور که به ایجاد قطعۀ ۵۰۰نفری ضد آشوب در چوکات فرمان‌دهی زون ۱۰۱ کابل داده شده بود، واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

در این مکتوب که عبدالفتاح فروغ فرمانده نظم و امن عامه آن را امضا کرده گفته شده که طی ۲۴ ساعت شهرت افسران و ساتن‌منانی که از ملیت هزاره، ازبک، پشتون و غیره ملیت‌ها به استثنای ملیت تاجیک باشد، ترتیب داده شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>