جرایم انتخاباتی در کد جزای افغانستان - بخش اول

| 14 November 2017, 11:44

حکومت افغانستان برای نخستین بار، موضوعاتی را در رابطه به انتخابات جرم شمرده است و به آن جزا تعیین کرده است.

سوء استفاده از وسایل و علایم به منظور ترسانیدن، اخذ یا پرداخت رشوت، تهدید یا هتک حرمت، پنهان‌کردن اوراق رأی‌دهی، تغییر در اسناد انتخاباتی یا دریافت مساعدت از جرایمی انتخاباتی اند که در ماده‌های ۴۲۲ تا ۴۲۵ فصل ششم کُد جزای افغانستان ذکر شده است.

در بند اول ماده ۴۲۲ گفته شده است: "هرگاه منسوب نظامی از وسایل و علایم نظامی اعم از اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی به منظور ترسانیدن و یا تحت تأثیر قراردادن رأی‌دهنده، کاندیدا، ناظر و یا مشاهد به نفع و یا ضرر نامزدی سوء استفاده کند، به حزای حبس قصیر، محکوم می‌گردد".

بند دوم همین ماده گفته است که هرگاه شخص غیرنظامی از علایم و وسایل برای ترساندن رأی‌دهنده، نامزد، ناظر و مشاهد استفاده کند، به "حد اکثر جزای حبس قصیر" محکوم می‌شود.

همچنان بر اساس ماده ۴۲۳، کسانی که به منظور اعمال نفوذ در مراحل انتخابات رشوت می‌پردازد یا می‌گیرد، به حبس متوسط محکوم خواهند شد.

همچنان افرادی که رأی‌دهنده، نامزد، ناظر، مشاهد، رسانه‌ها و کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی را تهدید، تخویف (ترساندن)، هتک حرمت می‌کنند، به جزای مشابه محکوم می‌شوند.

کتمان یا پنهان‌ساختن فورم نتایج و اوراق رأی‌دهی از سوی افراد، محکومیت حبس متوسط تا سه سال را در پی خواهد داشت.

جابه‌جایی، انتقال یا تصرف اسناد انتخاباتی خلاف حکم قانون، دریافت وجوه مالی از منابع غیرقانونی، دریافت یا قبول مساعدت‌های مالی نقدی یا حنسی از شهروندان، دولت‌ها و نماینده‌گی سیاسی کشورهای خارجی در افغانستان، واردکردن تغییر در فورم‌های نتایح با آرای استعمال‌شده در صندوق – طوری که باهم مطابقت نداشته باشند – نظر به کُد جزای افغانستان حبس متوسط تا سه سال را در بر می‌گیرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>