افزایش بازدید کنندگان از بند امیر؛ پارک ملی افغانستان

| 9 October 2016, 00:25

بند امیر یگانه پارک ملی افغانستان است

در سال 1395 هزاران شهروند داخلی و شماری از شهروندان خارجی از بند امیر دیددن کردند

 

 

مناظر طبعی بند امیر دیدنی است