یک برنامه آموزشی و سازگاری با تغییر اقلیم آغاز شد

| 4 November 2017, 14:56

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یک پروژه را  برای بهبود آماده‌گی و انعطاف‌پذیری جوامع روستایی در برابر خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم را در ولایت ننگرهار آغاز نمود.

بربنیاد معلومات وزارت زراعت، این پروژه به هزینه 4،224 میلیون افغانی در ولسوالی های بهسود، کامه و کوز کنر ولایت ننگرهار در 5 سال آینده تطبیق می‌شود.

در یک خبرنامه وزارت زراعت آمده است که بهبود در تصمیم گیری و اتخاذ اقدامات لازم جهت کاهش خطرات ناشی از تغییر اقلیم با در نظر داشت توازن جنسیتی در روستاها- ایجاد سیستم‌های هشداردهی قبل از وقوع با اشتراک جوامع روستایی جهت کاهش سطح خطرات حوادث- جلب فرصت‌های مناسب معیشتی برای جوامع آسیب‌پذیر در برابر حوادث ناشی از تغییر اقلیم- انکشاف ظرفیت نهادهای ذیربط در راستای تغیر اقلیم و خطرات ناشی از حوادث از طریق شریک نمودن دانش، نهاد های ذیربط به منظور آگاهی دهی پالیسی‌های اقلیمی، از اهداف مهم این پروژه است.

در اعلامیه آمده است که با تطبیق این پروژه 3500 نفر از باشنده‌گان روستایی و کارمندان نهادهای ذیربط فرصت‌ها آموزشی، آگاهی‌دهی و برای 18000 هزار نفر دسترسی به مطالب سازگاری با تغییر اقلیم مساعد می‌گردد.

بربنیاد معلومات اعلامیه، 14000 تن که 50درصد آن زنان اند به شیوه‌های هشداردهی قبل از وقوع حوادث دسترسی پیدا می کنند.

وزارت زراعت گفته است که با تطبیق این پروژه 7500 نفر به صورت مستقیم از آن بهره‎مند خواهند شد که 50 درصد آن را زنان تشکیل می دهند و این برنامه در ولایت های دیگر نیز توسعه داد خواهد شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>