نزدیک به ۱۷هزار مهاجر هفته‌ی گذشته به کشور برگشته اند

| 24 October 2017, 12:59

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که از ۱۵ تا ۲۱ اکتوبر نزدیک به ۱۷هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان برگشته یا اخراج شده اند.

این اداره به نقل از آمار سازمان جهانی مهاجرت گزارش می‌دهد که در این مدت بیش از هشت‌هزار و ۱۰۰ افغان به صورت دواطلبانه از ایران به افغانستان برگشته اند و حدود هفت‌هزار و ۷۰۰ تن نیز از آن کشور اخراج شده اند.

همچنان آمار دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در جریان هفته‌ی سوم ماه اکتوبر ۹۵۱ افغان از پاکستان برگشته و ۱۰۸ تن نیز از آن کشور اخراج گردیده اند.

هم‌زمان با این، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ارقام متفاوتی از شمار برگشت‌کننده‌گان ارایه می‌دهد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت در هفت روز آخر ماه گذشته خورشیدی، حدود هفت‌هزار افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند.

به گفته‌ی این وزارت، این جمله‌ی تمام این برگشت‌کننده‌گان، پنج‌هزار و ۷۲۸ تن از ایران و متباقی از پاکستان عودت کرده اند.

این وزارت می‌افزاید: "آن شمار مهاجرانی که اسناد قانونی داشتند، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به هر فرد برگشت‌کننده حدود ۲۰۰ دالر امریکایی داده است و آن مهاجران افغان که اسناد قانونی نداشتند از سوی سازمان جهانی مهاجرت بین ۱۷۰ تا ۳۰۰ دالر امریکایی نقد و همچنان به ارزش ۱۰۰ دالر امریکایی وسایل خانه کمک توزیع شده است".

آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا هفته گذشته، بیش از ۹۱ هزار افغان از پاکستان و اضافه از ۳۱۷ هزار تن از ایران به افغانستان برگشته اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>