دانش: افغانستان تاثیر پذیرترین کشور آسیا از نگاه تغییرات اقلیم است

| 10 October 2017, 16:01

محمدسرور دانش معاون رییس جمهور کشور می‌گوید هرچند افغانستان در تغییرات اقلیم نقش عمده ندارد، اما یکی از کشورهای آسیب پذیر از این رهگذر می‌باشد.

وی که امروز در مراسم هفته تغییر اقلیم در کابل صحبت می‌کرد گفت، بر بنیاد آمارها افغانستان از نگاه آسیب‌پذیری در سطح جهان در جایگاه چهاردهم و در میان کشورهای منطقه اولین می‌باشد.

به گفته دانش بر بنیاد یک گزارش بانک جهانی که در سال 2013 نشر شده است، افغانستان 12251 متریک کاربن دای اکساید تولید داشته است، در حالی‌که در همین سال پاکستان 13، ایران 47 و امریکا 433 برابر افغانستان این گاز را تولید کرده است.

وی افزود که در تغییر اقلیم و آلودگی هوا سه عامل نقش دارد که شامل تغییرات و تعاملات در زمین، کیهان و فعالیت های انسان می باشد.

دانش گفت که در دو مورد اول انسان ها تا حدی زیادی نمی‌تواند مانع شود، اما می‌توان جلو آن شمار فعالیت‌های بشری را گرفت که باعث تغییرات منفی اقلیمی می‌شود.

معاون رییس جمهور گفت که برای اتخاذ آمادگی‌های لازم، نیاز است تا دستگاه دولت و سازمان‌های غیردولتی، همه بسیج شوند و مسایل مربوط به تغییر اقلیم و ایجاد سازگاری با آن باید در تمامی برنامه‌های بزرگ انکشافی دولت گنجانیده شوند.

وی افزود که وزارت های زراعت، انکشاف دهات، انرژی و آب، فوائد عامه، شهرسازی، معادن و پطرولیم و صحت عامه، ارگان‌های محلی و غیره باید راه های تقلیل اثرات تغییر اقلیم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

به گفته دانش باید نخست به مردم از اثرات منفی تغییرات اقلیم مثل وقایع خشکسالی، سیلاب و لغزش زمین از طریق آگاهی دهی و هشدار دهی قبلی و اقدامات به موقع حفاظت شود و دوم به معیشت مردم مخصوصا در روستاها مصونیت ایجاد گردد و عواید و تولیدات زراعتی افزایش داده شود.

وی دو راه‌کار دیگر را جلوگیری از بایر شدن زمین ها به صحراها که در کاهش آسیب های ناشی از تغییرات اقلیم تأثیرات بسیار  مهمی دارد و افزایش استفاده انرژی تجدید پذیر عنوان کرد.

معاون رییس جمهور گفت که افغانستان خود توان این همه را ندارد و جامعه بین المللی باید افغانستان را کمک کند و اداره محیط زیست کشور به بیش از 14 میثاق بین المللی محیط زیستی پیوسته است.

مصطفی ظاهر رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور نیز گفت در مورد تغییرات اقلیمی آگاهی کم است، اما موضوع جدی و عاجل است که نه تنها دولت افغانستان بلکه جهان در مورد فکر کند.

هرچیزی که با تغییر اقلیم ارتباط پیدا می کند تجارت ها شروع می شود. به نام محیط زیست اما نخیر کمک به محیط زیست نکرده بلکه تخریب می کندکه باید در افغانستان جلوگیری شود.

جلو کسانی که برای محیط زیست تجارت می کند باید جلوگیری شود، این ها که نه تنها که کمک نمی کند بلکه محیط زیست را تخریب می کند.

به باور کارشناسان محیط زیست،  خطرات عمده تغییرات اقلیمی در افغانستان عبارت از سیلاب، لغزش زمین، خشکسالی و شکل تدریجی آن؛ یعنی گسترش صحراها می‌باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>