دور سوم کمپاین آگاهی‌دهی موادمخدر در مکاتب شهر کابل آغاز شد

| 11 September 2017, 17:25

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و موادمخدر به منظور آگاهی عامه به ویژه جوانان، دور سوم کمپاین آگاهی را در مکاتب شهر کابل آغاز کرد.

این کمپاین با راه‌اندازی نمایشگاهی در ارتباط به اضرار، کشت، تولید، ترافیک مسکرات و موادمخدر در لیسۀ محجوبه‌ی هروی در شهر کابل آغاز گردید.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و موادمخدر کشور با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که آنان تلاش دارند از این طریق به نسل جوان کشور به ویژه اهل معارف آگاهی دهند.

بازدیدکنندگان این نمایشگاه را که آموزگاران و دانش‌آموزان تشکیل می‌داد، تابلوهای حاوی پیام‌های اضرار موادمخدر و مسکرات را آموزنده و مفید خوانده اند.

بر بنیاد معلومات مقام‌ها، قرار است که این کمپاین آگاهی‌دهی دربقیه مکاتب شهر کابل نیز راه‌اندازی گردد.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و موادمخدر تصمیم دارد که در تمام مکاتب شهر کابل این برنامه را به اجرا بگذارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>