سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار به جمع بی‌سوادان کشور افزوده می‌شود

| 7 September 2017, 17:30

سردارمحمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف، در کنفرانس بسیج ملی برای سوادآموزی گفت، در حال حاضر ده تا یازده میلیون شهروندان کشور در حال حاضر بی‌سواد اند.

به گفتۀ وی، هر سال بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن که از آموزش‌های ابتدایی باز می‌مانند به شمار بی‌سوادان در کشور افزوده می‌شود.

آقای رحیمی، افزود که سالانه وزارت معارف با همکاری نهادهای بین‌المللی چون یونسکو، بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن را تحت پوشش برنامه سوادآموزی قرار می‌دهد.

او گفت "ما از چهار لک نفر، ۳.۵ لک نفر را می‌توانیم در واقع باسواد کنیم، اما وقتی که دولک و دونیم لک نفر بی‌سواد هر سال اضافه شود، خالص باسوادی افغانستان سالانه یک لک نفر می‌شود، یک نفر یعنی یک فیصد جامعۀ بی‌سواد، یعنی سالانه ما یک فیصد نرخ سواد را بالا برده می‌توانیم با امکانات کنونی با تمام تلاشی که انجام می‌دهیم".

معین سوادآموزی وزارت معارف کشور افزود که به دلیل سنجش نادرست، وزارت معارف تعهد کرده تا سال ۲۰۲۰ نرخ سواد را به ۶۰ درصد می‌رساند؛ در حالی که چنین کاری با توجه به شرایط و امکانات، ممکن نیست.

در حال حاضر نرخ بی‌سوادی در کشور، در بین مردان ۵۵ تا ۶۰ درصد و در میان زنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد است.

بر اساس ارقام وزارت معارف در حال حاضر، ۳۵ درصد شهروندان کشور، باسواد اند، ولی ارقام یونسکو ۳۸ درصد را نشان می‌دهد که از دید آقای رحیمی این رقم خوش‌بینانه است.

افغانستان بر اساس تعهدی که کرده است باید تا سه سال دیگر میزان سواد را ۲۰ درصد افزایش دهد؛ در حالی که توانایی ۳ درصد را اکنون دارد و معین سوادآموزی وزارت معارف این کشور نیز این کار را ناممکن خواند.

پارسال نزدیک به ۱۹هزار صنف سوادآموزی در سرتاسر افغانستان دایر شد که بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آنها شرکت کردند و ۵۵ درصد شرکت‌کننده‌گان این صنفها، زنان بودند.

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>