نهادهای مدنی: حکومت برای نجات گروگان‌های سرپل اقدام فوری کند

| 9 August 2017, 15:30

شماری از نهادهای جامعه مدنی در کابل کشتار غیر نظامیان در ولایت سرپل را جنایت جنگی و ضدبشر خوانده و آن را محکوم کردند.

مهدی مبشر رییس حرکت شهروندی در یک نشست خبری در کابل گفت سکوت در برابر جنایت بزرگی که در سرپل رخ داده است گناه است. وی حکومت را در تامین امنیت جان باشنده‌گان روستای میرزااونگ سرپل ناکام خواند، اما از حکومت خواست که برای رهایی گروگانان و بی‌جاشده‌گان اقدام کند.

گروه عدالت انتقالی نیز در یک اعلامیه‌ی که توسط عبدالله احمدی یک عضو این گروه خوانده شد، کشتار غیرنظامیان در سرپل را جنایت جنگی خوانده که در چند سال اخیر منازعات مسلحانه در افغانستان بی سابقه عنوان شد.

احمدی گفت که آواره‌گانِ جنگی در سرپل، از ابتدایی‌ترین امکاناتِ زنده‌گی، از جمله دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و سرپناه محروم اند و نیاز به کمک‌های فوری دولت و سازمان‌های بشردوستانۀ ملی و بین‌المللی دارند.

وی افزود که قتلِ‌عامِ غیرِنظامیان، به‌شمول زنان و کودکان، آواره شدن صدها خانواده، تخریب و تاراج اموال و دارایی‌های افراد، خلافِ ارزش‌های انسانی و نقضِ آشکارِ موازینِ حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین المللی، به ویژه مادۀ 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو 1949 و مادۀ 8 اساسنامۀ روم 1998 می‌باشد.

قتلِ‌عامِ غیرِنظامیان، به صورتِ هدف‌مند و بدون رعایتِ اصلِ تفکیک، مصداقِ عینیِ جنایتِ جنگی می‌باشد. در حالی‌که روز گذشته رییس جمهور غنی وعده انتقام‌گیری از عاملان کشتارغیر نظامیان در سرپل را داد، گروه هماهنگی عدالت انتقالی چشم‌پوشی از جنایات ضدبشری گروه‌های تروریستی را زمینه ساز تکرار فجایعی مثل قتل‌ِعام میرزا اولنگ عنوان کرد.

احمدی گفت که ادامۀ سیاستِ اغماض و فرهنگ معافیت در قبال غفلتِ ارگان‌های امنیتی و جنایاتِ گروه‌های تروریسی و فقدان اقدامات جدی برای تأمین امنیت شهروندان، به خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی، مایۀ اصلی نگرانی این گروه می‌باشد.

این گروه هم‌چنان از حکومت خواست تا برای حفاظت از جان،‌ مال و کرامت انسانی غیرِنظامیان، به‌خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی، اقداماتی روی دست گرفته و کسانی را که در وظیفۀ شان غفلت نموده اند، از وظایف شان سبک‌دوش، محاکمه و مجازات کند.

امین الله- کابل

 

آغاز عملیات در میرزااولنگ

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>