غنی: افغانستان می‌تواند سالانه تا 5میلیون گردش‌گر خارجی داشته باشد

| 23 July 2017, 15:16

رییس جمهور محمداشرف غنی در سیمینار علمی تحقیقی که تحت عنوان چالش‌های دهشت‌گری در برابر گردشگری در کابل صحبت می‌کرد گفت که افغانستان می‌تواند که پس از نجات یافتن از شر تروریزم، سالانه ۲ الی ۵ میلیون گردشگر خارجی داشته باشد.

وی گفت که توریزم برای افغانستان که دارای جذابیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی می باشد، اهمیت بسزای دارد و از آغاز تاریخ خویش، حتا از دورۀ آریایی منحیث چهارراه تجارت، فرهنگ و مفکوره نقش ایفا کرده است و در آینده نیز می تواند این نقش را داشته باشد.

رییس جمهور گفت هر دورۀ تاریخ در افغانستان یک توریزم خاص را ایجاد کرده می‌تواند و مناطق زیادی وجود دارد که یادگار دورۀ های مختلف تاریخی در آن نهفته است.

به گفته غنی توریزم داخلی تنها نقطه سیاحت نیست، بلکه نقطه اتصال وحدت ملی نیز می‌باشد، زیرا هر نقطه افغانستان به هر افغان تعلق دارد و موجب افتخار همه است.    

محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که حادثات تروریستی در کشور، منطقه و حتی در دنیا به صنعت گردشگری آسیب رسانده است که به منظور بررسی و ارزیابی همین چالش، سیمیناری بررسی چالش های دهشت‌گری و توریزم را برگزار کرده‌اند.

به باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اگر در کشور تروریزم وجود نمی‌داشت، افغانستان به مقام بلند گردشگری می‌رسید و توانایی رقابت با کشورهای منطقه را دارد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در جریان شش ماه گذشته از زیارت سخی در شهر مزار شریف بیش از یک‌ میلیون تن، از باغ بابر شهر کابل نزدیک به ۸۰۰ هزار تن و از بند قرغۀ شهر کابل نزدیک به ۷۰۰ هزار تن، بازدید کرده اند.

به گفته باوری عاید افغانستان از طریق گردشگری در سال گذشته 25 میلیون افغان بود که با توجه به ظرفیت گردش‌گری در کشور، این عاید بسیار ناچیز است و اکثر گردشگران شهروندان کشور بوده اند.

بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ در افغانستان نزدیک به ۷۰۰ شرکت گردش‌گری و ۱۲۰ مهمان خانه فعالیت دارند.
 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>